You are here: Новини

Касови апарати София, най ниски цени !

Е-мейл Печат ПДФ

СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ ОТ КАСОВ АПАРАТ

Наредба Н-18,  Чл. 33. Кратки инструкции за операцийте сл.въвеждане и извеждане на суми от касови апарати Datecs, Daisy i ZIT. (.pdf)

(1)  Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.

2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Извадки от Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

(16) Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, за който производител/разпространител е декларирал в НАП съответствие с нормативните изисквания и който фигурира в поддържания от НАП публичен списък. Лицата са длъжни да спазват и реда, описан в глава седма „в”. Изискванията в глави седма „а“, „б“ и „в“ не се прилагат за ИАСУТД и ЕСФП.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Чл. 52ж. (1) Лицата по чл. 3, ал. 16, в срок от 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават по електронен път по реда на ДОПК информация съгласно приложение № 32.

(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) Лицата по чл. 3, ал. 16 използват в един търговски обект само един софтуер за управление на продажбите, като софтуерът управлява всички фискални устройства в този обект.

(4) Не се допуска свързване на нефискални принтери към софтуера за управление на продажбите в търговски обект.

(5) Създаваната от софтуера БД може да бъде съхранявана само на територията на Република България или държава-членка на ЕС.

Чл. 52з. (1) При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл. 3, ал. 16 са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер - сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай, че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва да се осигури отдалечен достъп.

(2) Когато софтуерът е инсталиран в среда на ЗЛ (собствена или наета) и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, ЗЛ е задължено незабавно да осигури:

1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;

2. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението на БД.

(3) Когато софтуерът се ползва като облачна услуга, предоставена от производител/дистрибутор, и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, ЗЛ е задължено незабавно да осигури:

1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“

2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти.

Чл. 52и. (1) Лицата по чл. 3, ал. 16 са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера, и са длъжни да я съхраняват в сроковете по чл. 38 от ДОПК, независимо от мястото на нейното съхранение.

(2) Лицата по чл. 3, ал. 16 са задължени да създават резервни копия на базата данни и да ги съхраняват в сроковете по чл. 38 от ДОПК.

(3) Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от или към други софтуери или модули от информационни системи, чиято функционалност не е свързана с управление на продажбите, лицата по чл. 3, ал. 16 съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от ИС) в сроковете по чл. 38 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с пълни права за четене и експорт на данни.

Чл. 52к. Лицата по чл. 3, ал. 16 са длъжни да въвеждат за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера имената по документ за самоличност, присвоената роля/роли и период на активност за всяка от присвоените роли.

Чл. 52л. Към последния ден на всеки календарен месец лицата по чл. 3, ал. 16 са длъжни да правят копие (backup) на базата данни и да го съхраняват в сроковете по чл. 38 от ДОПК.“

поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, ЗЛ е задължено незабавно да осигури:

 

16. „Софтуер за управление на продажби в търговски обект” е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Източник: www.minfin.bg Министерство на финансите на РБ